ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ ได้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔