นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 46 คน

เยี่ยมชม 43,728 คน

บริการแบบฟอร์มต่างๆ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 63แบบขอรับความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค (ออนไลน์) แชร์  
24 เม.ย. 63แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) แชร์  
24 เม.ย. 63แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
24 เม.ย. 63แบบขอยกเลิกการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน แชร์  
24 เม.ย. 63แบบแสดงรายการการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหรืออัตราภาษีสำหรับที่ดินเปลี่ยนแปลง แชร์  
24 เม.ย. 63แบบคำร้องจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบพาณิชยกิจ แชร์  
23 เม.ย. 63แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แชร์  
23 เม.ย. 63แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
23 เม.ย. 63แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
23 เม.ย. 63แบบคำขอใช้น้ำประปา แชร์  
23 เม.ย. 63แบบคำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ แชร์  
23 เม.ย. 63แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป แชร์  
23 เม.ย. 63แบบขออนุญาตยืมเต้น/ครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ แชร์  
23 เม.ย. 63แบบฟอร์มคำร้องขอรับความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา