นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 71 คน

เยี่ยมชม 43,793 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19
14 พ.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี 2564
13 พ.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
13 พ.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
13 พ.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
11 พ.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์หลักเกณฑ์และเงื่่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอื่น
7 พ.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนเมษายน 2564
7 พ.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6 พ.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2)
5 พ.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์ประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดสิงห์ประจำปี 2564
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วแจ้งการปิดตลาดนัดวัดนมโฑ
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนเมษายน 2564
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
3 พ.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564
28 เม.ย. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์การจัดกิจกรรมวันเทศบาลและกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
28 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่คู่มือปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพต่างๆ
27 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วบัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง แผนอัตรากำลัง ปี 2564
23 เม.ย. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์กิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2564
23 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/8 | แสดง 20 จาก 150 รายการ
เปลี่ยนภาษา