เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้สงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง/จัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ไตรมาสที่ 3 เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2563ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
แผนแม่บทสารสนเทศ (พ.ศ.2561-2564)อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินจริง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2563อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563)อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท

ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB