เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเด่นใหญ่ บ้านสระแก้ว อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเ่ด่นใหญ่อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
รถขบวนแห่ในพิธีเปิดงานส้มโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาททต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา เทศบาลจำบลวัดสิงห์ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ต้อนรับท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท และกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาททต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ประกาศการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
การคำนวณราคากลางงานปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทักษะอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัวหลังโควิด 19 (หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ 2563 ) วันที่ 27 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563 ผู้จัดการฝึกอบรม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26 สิงหาคม 2563ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อร้างโครงการก่อสร้างท่ะระบายน้ำพร้อมผิวจราจรทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่อง ขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (วิธีสอบสัมภาษณ์)อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวันรุ่น กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแม่วัยรุ่น การทำซูชิ และสลัดโรล สนับสนุนงบประมาณโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.22s. 0.50MB