เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเ่ด่นใหญ่1214 ก.ย. 63
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทักษะอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัวหลังโควิด 19 (หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ 2563 ) วันที่ 27 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563 ผู้จัดการฝึกอบรม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนน2027 ส.ค. 63
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น1727 ส.ค. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่อง ขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25625226 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (วิธีสอบสัมภาษณ์)1426 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น1324 ส.ค. 63
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวันรุ่น กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแม่วัยรุ่น การทำซูชิ และสลัดโรล สนับสนุนงบประมาณโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ 1420 ส.ค. 63
ด้วยในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 25631211 ส.ค. 63
นายก อบต.เด่นใหญ่ พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมด้วย ครู นักเรียนโรงเรียนวัดเด่นใหญ่ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดเด่นใหญ่ 383 ก.ค. 63
การจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 1-12 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563332 ก.ค. 63
อบต.เด่นใหญ่ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ให้แก่คนพิการที่ประสบปัญหาความเดือนร้อน หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 9 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 25633426 มิ.ย. 63
อบต.เด่นใหญ่ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดชัยนาท สำรวจบ้านคนพิการเพื่อขอรับงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นายนฤเทพ ปั้นช้าง หมู่ที่ 8 ต.เด่นใหญ่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 25632926 มิ.ย. 63
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563275 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหภายนอก2828 พ.ค. 63
โครงการโรงทานปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย COVID-19 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราช9522 พ.ค. 63
ประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ร่วมกับจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอหันคา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 8713 พ.ค. 63
วันที่ 07 พ.ค. 2563 สนง.จนท.พมจ.ชัยนาท และ นายกประเสริฐ กรองสอาด นายกอบต.เด่นใหญ่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่ อบต.เด่นใหญ่558 พ.ค. 63
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2563445 พ.ค. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563201 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25644827 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB