เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่อง ขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25625226 ส.ค. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563201 พ.ค. 63
สาระหน้ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง4524 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25635224 เม.ย. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25632322 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง763 ก.พ. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 713 ก.พ. 63
งานภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.เด่นใหญ่ 16913 มิ.ย. 62
แบบ ภ.บ.ท.510712 มิ.ย. 62
แผ่นพับภาษีโรงเรือนและที่ดิน13112 มิ.ย. 62
แผ่นพับภาษีป้าย30812 มิ.ย. 62
แผ่นพับภาษีบำรุงท้องที่12712 มิ.ย. 62
แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 25629912 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB