เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - บทบาทและหน้าที่

กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

สำนักงานปลัด มีหน้าที่คอยให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อ อีกทั้งยังมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการกำกับเร่งรัดการปฏิบัติงานให้ดำเนินไปตามนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติราชการ มีงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณงานประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน บันทึกบัญชี จัดทำทะเบียนและรายงานทางการเงิน ตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญจ่ายเงิน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เร่งรัดจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บจะถูกจัดสรรและผลักดันไปสู่โครงการต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผล

กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและเขียนแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ วัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย แผนการปฏิบัติงาน ก่อสร้าง และซ่อมแซมบำรุง กองช่างจึงถือเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนงาน ในการวางโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อาทิเช่น ซ่อมแซมถนนหนทาง ไฟฟ้า ทางเท้า ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน

        มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ด้าน คือ

 • งานบริหารงานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานบริหารวิชาการ
  - งานนิเทศการศึกษา
  - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
  - งานลูกเสือและยุวกาชาด
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
  - งานกิจการศาสนา
  - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
  - งานกิจการเด็กและเยาวชน
  - งานกีฬาและสันทนาการ
  งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานจัดการศึกษา
  - งานพลศึกษา
  - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
  - งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
  - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
  การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีเอกสาร/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์
  เผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ
  เผยแพร่แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่กำลังดำเนินการ
  การปฏิบัติราชการ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุข
  งานควบคุมโรค ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาลและโรคไม่ติดต่อ
  รณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม
  งานแก้ไขเหตุรำคาญ
  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
  งานสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
  งานสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ในพื้นที่
  งานสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
  งานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุข ภาพ
  งานสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
  การบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท.
  จัดทำโครงการในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จำเป็นต่อสุ ขภาพและการดำรงชีวิตซึ่งได้บูรณาการ ร่วมคิด ร่วมทำ ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร และหน่วยงานอื่น/อปท.อื่น

0.02s. 0.50MB