นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 43,773 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ เกษตรก้าวไกล เร่งแก้ไขปัญหา พัฒนาท้องถิ่น ”พันธกิจ

- เสริมสร้างความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่และบริหารจัดการที่ดี
- เสริมสร้างการกีฬา อาชีพ การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี สาธารณสุข และผู้ด้อยโอกาส
- ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลิตผลการเกษตร
- ดูแลรักษาและป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
- ระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
-การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่งและการสาธารณูปโภค
-การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
-การส่งเสริมการวางและจัดทาผังเมืองรวม
-การพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
-การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
-การพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการตลาด
-การอนุรักษ์การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
-การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร
-ส่งเสริมสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
-การส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ
-การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
-การส่งเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
-การส่งเสริมแห้ประชาชน มีการออกกาลังกายและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
-การพัฒนาสตรีและครอบครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
-การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
-การส่งเสริมสนับสนุนการรู้รักสามัคคีสู่การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
-การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมะสมของชุมชน
-การส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม
-การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
-การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
-การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
-การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
-การสนับสนุนแหล่งท่องเที่ย
-การสนับสนุนการลงทุนด้านการเกษตร/วิสาหกิจชุมชชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนา
-การสร้างจิตสานึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื่นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-การบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้าเสีย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
-การส่งเสริม และสนับสนุนการเสริมองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
-การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
เปลี่ยนภาษา