เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายวิสูตร พึ่งพวก

  ประธานสภาอบต.เด่นใหญ่

 • นายธีรภัทร์ หลำดี

  รองประธานสภาอบต.เด่นใหญ่

 • นายธัชธรรม โพธิ์เอี้ยง

  เลขานุการสภาอบต.เด่นใหญ่สมาชิกสภา

 • นางเข็มเพ็ชร เฉยทิม

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายชานนท์ อ่อนคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายบุญส่ง กันทัด

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายวิสูตร พึ่งพวก

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายทน เอมน้อย

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายลัก จำศิล

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสำเริง หอมเนียม

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางนงนุช ใจเอี่ยม

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายสมชาย ม่วงเกิด

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายธีรภัทร์ หลำดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสัมพันธ์ บุญเงิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายกมล พรมมา

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายทวี เชี่ยวชาญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นางวันจันทร์ จ้อยชู

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสุวรรณ เถื่อนไพล

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายประยูร แตงสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายละออ เณรแขก

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายประสิทธิ์ ทองเพ็ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายประเสริฐ ปานแม้น

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายประสงค์ วุ่นคง

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายสุชิน ลำเพ็ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายจา เต็งมิ่ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายสมชาย ขุนทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

0.01s. 0.75MB