นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 43 คน

เยี่ยมชม 43,745 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายวิสูตร พึ่งพวก

  ประธานสภาอบต.เด่นใหญ่

  0895109118

 • นายธีรภัทร์ หลำดี

  รองประธานสภาอบต.เด่นใหญ่

  0818197446

 • นายธัชธรรม โพธิ์เอี้ยง

  เลขานุการสภาอบต.เด่นใหญ่

  0819717930สมาชิกสภา

 • นางเข็มเพ็ชร เฉยทิม

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  0878416334

 • นายชานนท์ อ่อนคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  0806891606

 • นายบุญส่ง กันทัด

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  0895680940

 • นายวิสูตร พึ่งพวก

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  0895109118

 • นายทน เอมน้อย

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  0955044259

 • นายลัก จำศิล

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  0856052711

 • นายสำเริง หอมเนียม

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  0878400806

 • นางนงนุช ใจเอี่ยม

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  0872045715

 • นายสมชาย ม่วงเกิด

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  0912866819

 • นายธีรภัทร์ หลำดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  0818197446

 • นายสัมพันธ์ บุญเงิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  0892716905

 • นายกมล พรมมา

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  0877290207

 • นายทวี เชี่ยวชาญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  0823987711

 • นางวันจันทร์ จ้อยชู

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  0821710259

 • นายสุวรรณ เถื่อนไพล

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  0871954893

 • นายประยูร แตงสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  0861994581

 • นายละออ เณรแขก

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  0908151041

 • นายประสิทธิ์ ทองเพ็ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  0979760847

 • นายประเสริฐ ปานแม้น

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  0818887498

 • นายประสงค์ วุ่นคง

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

  0878462366

 • นายสุชิน ลำเพ็ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

  0898573986

 • นายจา เต็งมิ่ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

  0872076606

 • นายสมชาย ขุนทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

  0890003096เปลี่ยนภาษา