เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นายประเสริฐ กรองสอาด

    นายกอบต.เด่นใหญ่

  • นายณฐ กรองสอาด

    รองนายกอบต.เด่นใหญ่

  • นายทองดี เฉยทิม

    เลขานุการนายกอบต.เด่นใหญ่0.01s. 0.50MB