นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 55 คน

เยี่ยมชม 43,755 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายธัชธรรม โพธิ์เอี้ยง

  ปลัดอบต.เด่นใหญ่

  0819717930

 • จ่าเอกบัญญัติ ศรีทอง

  รองปลัดอบต.เด่นใหญ่

  0884375084สำนักปลัด

 • จ่าเอกศราวุฒิ มณฑา

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

  0897546948

 • นางสาววาสนา แตงเพ็ง

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  0961214528

 • นางพิจิตรา บุญสรรค์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  0879365660

 • จ่าเอกศราวุฒิ มณฑา

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  0897546948

 • เจ้าพนักงานป้องกันและเบาเทาสาธารณภัย

 • นางสาวณัฐธินี หิมารัตน์

  ครู

  0957947955

 • นางนุชนาฏ ปานทองคำ

  ครู

  0959682179

 • นายฐากูร นุ่มดี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  0812813396

 • นายอุเทน ขำกล่ำ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  0810381861

 • นางสาวมานิต กาฬภักดี

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  0819714928

 • นางสาวอรพรรณ ม่วงเกิด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  0614144589

 • นายยิ่งยศ เล็งสายแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  0839623059

 • นางสาวชมพูนุช ลอยเลี้ยง

  คนงานทั่วไป

  0932939328

 • นายวฺุฒิชัย ปานแม้น

  พนักงานขับรถ

  0979562171

 • นายอำนาจ เอี้ยงปาน

  คนงาน

  0806854351

 • นางจิราวรรณ จั่นหนู

  ภารโรง

  0648273045

กองคลัง

 • นางดุษฎี วิรัชวงศ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  0936730883

 • นางสาวพรทิพย์ จิตรหาญ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

  0845731171

 • นางสาวจิรภัทร กันอ่ำ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  0923286216

 • นางโสภา ฉายเชิด

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

  0898566377

 • นางสาวฤทัยรัตน์ กล่ำพันธุ์ดี

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

  0979232644

กองช่าง

 • จ่าเอกบัญญัติ ศรีทอง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

  0884375084

 • นายช่างโยธา

 • นายบุญเสริม เถื่อนศรี

  ผู้ช่วยช่างโยธา

  0613099459

 • นายวิทวัส เพ็งพ่วง

  คนงาน

  0800578828เปลี่ยนภาษา