นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 8,747 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายธัชธรรม โพธิ์เอี้ยง

  ปลัดอบต.เด่นใหญ่

  0819717930

 • จ่าเอกบัญญัติ ศรีทอง

  รองปลัดอบต.เด่นใหญ่

  0884375084สำนักปลัด

 • -ว่าง-

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายวรพล สุณีแก้ว

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายฐากูร นุ่มดี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางพิจิตรา บุญสรรค์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวณัฐธินี หิมารัตน์

  ครู

 • นางนุชนาฏ ปานทองคำ

  ครู

 • นายอุเทน ขำกล่ำ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวอรพรรณ ม่วงเกิด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายยิ่งยศ เล็งสายแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายมีกำไร วัดเมือง

  ผู้ดูแลสถานที่ (จ้างเหมา)

 • นายชาญชัย ลำเพ็ง

  คนงานประจำรถน้ำ (จ้างเหมา)

 • นางสาววาสนา แตงเพ็ง

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางสาวมานิต กาฬภักดี

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวชมพูนุช ลอยเลี้ยง

  คนงานทั่วไป

 • จ่าเอกศราวุฒิ มณฑา

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายวฺุฒิชัย ปานแม้น

  พนักงานขับรถ

 • นายอำนาจ เอี้ยงปาน

  คนงานทั่วไป

 • นางจิราวรรณ จั่นหนู

  ภารโรง

กองคลัง

 • นางดุษฎี วิรัชวงศ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  0936730883

 • นางสาวพรทิพย์ จิตรหาญ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางสาวจิรภัทร กันอ่ำ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางโสภา ฉายเชิด

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 • นางสาวฤทัยรัตน์ กล่ำพันธุ์ดี

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • นายนเรศ วงษ์แหวน

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายบุญเสริม เถื่อนศรี

  ผู้ช่วยช่างโยธา

 • นายวิทวัส เพ็งพ่วง

  ปฏิบัติงานด้านเขียนแบบและงานธุรการ(จ้างเหมา)เปลี่ยนภาษา