เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563175
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่121
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก116
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง019
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน118

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB