เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565149
ยุทธศาสตร์172
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11134
คู่มืิอผลประโยชน์ทับซ้อน142
ประมวลจริยธรรมฝ่ายการเมือง138
แผนอัตากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)1174
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่237
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่137
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)140
ข้อบัญญัติ ปี 2562142

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB