เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนแม่บทสารสนเทศ (พ.ศ.2561-2564)111
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 127
แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562138
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562142
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563157
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2563154
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563110
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)26
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่111
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-25651117
ยุทธศาสตร์1138
คู่มืิอผลประโยชน์ทับซ้อน1106
ประมวลจริยธรรมฝ่ายการเมือง189
แผนอัตากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)1265
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่1101
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)192
ข้อบัญญัติ ปี 2562186
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก18
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง08
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 313

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB