นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 155 คน

เยี่ยมชม 11,145 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.พ. 64โครงการขุดลอกตะกอนดินเลน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จากปากทางเข้าฟาร์มไก่หมอจิระถึง นานางเจิด เผือกผ่อง  แชร์  
15 ก.พ. 64โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติก แชร์  
11 ก.พ. 64โครงการขุดลอกตะพร้อมกอนดินเลน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.จากถนนลาดยางสายสระแก้ว - บ้านห้วยซุง ถึงนานายปลา วุ่นคง หมู่ที่ 7  แชร์  
11 ก.พ. 64โครงการจ้างขุดตะกอนดินเลน จากถนนลาดยางสายสระแก้ว - บ้านห้วยซุง ถึงนานายสอน ทองเพ็ง หมู่ที่ 7 แชร์  
11 ก.พ. 64โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเทคอนกรีตรัดท่อ หมู่ที่ 8  แชร์  
11 ก.พ. 64โครงการจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 แชร์  
29 ม.ค. 64โครงการจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม อบต.เด่นใหญ่ หมู่ที่ 6 แชร์  
29 ม.ค. 64โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก บริเวณศูฯย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเด่นใหญ่ หมู่ที่ 6 แชร์  
4 ม.ค. 64การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563 แชร์  
1 ธ.ค. 63โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 -12 ตำบลเด่นใหญ่ แชร์  
2 พ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 จากนานางลำเนา อิ่มอยู่ ถึวนานางถนอม จิตเลิศปิยะพัฒน์  แชร์  
26 ต.ค. 63รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 แชร์  
15 ต.ค. 63โครงการขุดขยายคูส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บริเวณนานายสายพิณ อินสว่าง ถึงนานายสมบัติ โพธิ์งาม งานขุดขยายคู  แชร์  
15 ก.ย. 63ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเด่นใหญ่ บ้านสระแก้ว  แชร์  
14 ก.ย. 63โครงการก่อสร้างเสาธง พร้อมแท่น ขนาดเสาธง 6.00 เมตร พร้อมแท่นหรือเทคอนกรีตมีพื้นไม่น้อยกว่า 5.50 ตรม. หมู่ที่ 6 แชร์  
14 ก.ย. 63โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 แชร์  
29 มิ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัด หมู่ที่ 5 จากถนนลาดยางสายบ้านหนองแจง- บ้านบุทางรถ ถึงนานายประเสริฐ ฤทธิชัย แชร์  
29 มิ.ย. 63โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 9 บ้านดอนบ่อ ถึงหมู่ที่ 11 บ้านหนองแก แชร์  
24 มิ.ย. 63โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 จากบ้านนางนภัค สุพรรณไสว ถึงบ้าน นางสาวกัลยา คล้ายขำ แชร์  
22 พ.ค. 63โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัด หมู่ที่ 1 จากถนนลาดยางสายหันคา - รางจิก ถึงหมู่ที่ 6 บ้านหนองอ้ายกาง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 97 รายการ
เปลี่ยนภาษา