เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเด่นใหญ่ บ้านสระแก้ว 5415 ก.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัด หมู่ที่ 5 จากถนนลาดยางสายบ้านหนองแจง- บ้านบุทางรถ ถึงนานายประเสริฐ ฤทธิชัย4129 มิ.ย. 63
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 9 บ้านดอนบ่อ ถึงหมู่ที่ 11 บ้านหนองแก4429 มิ.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 จากบ้านนางนภัค สุพรรณไสว ถึงบ้าน นางสาวกัลยา คล้ายขำ4624 มิ.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัด หมู่ที่ 1 จากถนนลาดยางสายหันคา - รางจิก ถึงหมู่ที่ 6 บ้านหนองอ้ายกาง3922 พ.ค. 63
โครงการซ่อมแซมผนังฝายกักเก็บน้ำลำห้วยบ้านบุทางรถ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท5122 พ.ค. 63
โครงการเสริมคันฝายบ้านดอนดินแดง หมู่ที่ 4 ตำบลเด่นใหญ่4322 พ.ค. 63
โครงการขุดชยายคูส่งน้ำบริเวณนานายมนัส นาคสังข์ ถึงนานายเงียบ ทองเกลี้ยง หมู่ที่ 10 ตำบลเด่นใหญ่4822 พ.ค. 63
โครงการขุดลอกลำห้วยบ้านบุทางรถ หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นใหญ่4522 พ.ค. 63
โครงการขุดขยายคูส่งน้ำบริเวณจากลำห้วยประทุน ถึงนานายเทวี จุ้นขาว หมู่ที่ 8 4922 พ.ค. 63
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำบ้านหนองอ้ายกาง หมู่ที่ 65122 พ.ค. 63
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 3 จากถนนลาดยางสายหันคา-รางจิก ถึงถนนลาดยางสายโป่งสะเดา-ดอนสีนวล418 พ.ค. 63
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 จากนานายเขียน เทพรักษ์ ถึงไร่นายบัณฑิต ไข่กลิ่น 388 พ.ค. 63
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 จากนานายเขียน เทพรักษ์ ถึงไร่นายบัณฑิต ไข่กลิ่น 228 พ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองอ้ายกาง-บ้านสระแก้วหมู่ที่ 6,7 8124 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนบ่อ-บ้านโป่งมั่ง หมู่ที่ 11,76824 เม.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 10 สายจากไร่นายจำนงค์ แตงสุข ถึง บ้านนายฝ้อย ชมใย หมู่ที่ 10 10023 มี.ค. 63
โครงการขุดลอกตะกอนดินเลน สระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายธง มาเกิด5323 มี.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓183 ก.พ. 63
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 12 จากบ้านนายแก้ว พึ่งพวก ถึงบ้านนางวันดี จันทร์ชื่น22113 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB