เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ูโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังหมู่ที่ 6 จากสระน้ำสาธารณะประโยชน์ ถึงไร่นายขวัญทูล เผือกผ่องหมู่ที่ 6 บ้านหนองอ้ายกาง1915 พ.ย. 62
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 7 บ้านสระแก้ว จากถนนลาดยางสายเด่นใหญ่สระแก้ว ถึงบ้านนายเสน่ห์ มีนิลหมู่ที่ 11 บ้านหนองแก1915 พ.ย. 62
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง จากบ้านนางจันทร์แรม หลำเทียน หมู่ที่ 6 บ้านหนองอ้ายกาง ถึงบ้านนายเสน่์ มีนิล หมู่ที่ 11 บ้านหนองแก1615 พ.ย. 62
โครงการขุดลอกตะกอนดินเลน สระเก็บน้ำหมู่ที่ 11 บริเวณบ้านนางจันทร์แรม หลำเทียน2130 ต.ค. 62
โครงการก่อสร้างดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 6 จากนานายโปร่ง จันทร์นุ่มถึงนานางสมจิตร เอี้ยงปาน2229 ต.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 10 จากไร่นายอุบล พุกมาก ถึงบ้านนายดาวเรือง โพโต 1628 ต.ค. 62
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้านหนองมะเกลือ 2818 ต.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากถนนคสล.เดิมถึงบ้านนางบุญมา อ่วมสิงห์ 2718 ต.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากบ้านนายสวาท บุญจันทร์ ถึงบ้านนางนำ แพรเพชร3418 ต.ค. 62
โครงการก่อสร้างป้อมยาม บริเวณที่ทำการ อบต.เด่นใหญ่4219 ก.ย. 62
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562319 ส.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงนานายสุดใจ สุขีพันธ์338 ส.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถึงถนนลาดยางสายหันคา - รางจิก 328 ส.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้าน นายประสิทธิ์ บุญเงิน ถึงไร่ นายประจวบ ปู่เกิด318 ส.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมะเกลือ จากบ้านนายประเสริฐ จ้อยชู ถึงประปาหมู่ที่ 84118 ก.ค. 62
โครงการขุดลอกตะกอนดินเลน พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากศูนย์เด็กเล็ก อบต.เด่นใหญ่ ถึงถนนลาดยาง หันคา-รางจิก3218 ก.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น หมู่ 10 สายถนนลาดยางบ้านหนองแจง-บ้านกลาง ถึงไร่นายจำนง แตงสุข3325 มิ.ย. 62
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 20 ท่อน บริเวณนานายวที จุ้ยขาว หมู่ที่ 86025 มิ.ย. 62
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 5 จุด ๆละ 10 ท่อน หมู่ที่ 54725 มิ.ย. 62
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน บริเวณบ้านนายสัมพันธ์ บุญเงิน หมู่ที่ 65825 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB