เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานกองคลัง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2)134
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1)130
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่134
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563127
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ227
รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562128

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB