เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการ122
สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการ114
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563134
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง148
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง170
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด144
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่องการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน136
แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)140
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง154
แบบขอยกเลิกการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน136
แบบแสดงรายการการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหรืออัตราภาษีสำหรับที่ดินเปลี่ยนแปลง134
แบบคำร้องจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบพาณิชยกิจ132
แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร142
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563141
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564140
แบบคำขอใช้น้ำประปา139
แบบคำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ145
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป137
แบบขออนุญาตยืมเต้น/ครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่142
แบบฟอร์มคำร้องขอรับความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค140

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB