เมนูหลัก

บริการประชาชน - บริการแบบฟอร์มต่างๆ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)166
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง173
แบบขอยกเลิกการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน156
แบบแสดงรายการการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหรืออัตราภาษีสำหรับที่ดินเปลี่ยนแปลง146
แบบคำร้องจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบพาณิชยกิจ144
แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร161
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563157
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564189
แบบคำขอใช้น้ำประปา157
แบบคำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ1107
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป155
แบบขออนุญาตยืมเต้น/ครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่177
แบบฟอร์มคำร้องขอรับความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค158

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB