เมนูหลัก

บริการประชาชน - บริการแบบฟอร์มต่างๆ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)140
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง154
แบบขอยกเลิกการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน136
แบบแสดงรายการการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหรืออัตราภาษีสำหรับที่ดินเปลี่ยนแปลง134
แบบคำร้องจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบพาณิชยกิจ132
แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร142
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563141
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564140
แบบคำขอใช้น้ำประปา139
แบบคำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ145
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป137
แบบขออนุญาตยืมเต้น/ครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่142
แบบฟอร์มคำร้องขอรับความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค140

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB