เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง157
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง196
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด157
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ เรื่องการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน149

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB