นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 43,716 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
เดิมบ้านเด่นใหญ่ คำว่าบ้านเด่นใหญ่ มีอาณาเขตเป็นเด่นที่กว้างใหญ่ มีสัตว์นานาชนิดมาหากินที่เด่นนี้ สมัยก่อนชาวบ้านใช้เกวียนเป็นยานพาหนะ เขาจะนัดกันว่าไปหยุดพื้นที่เด่นใหญ่ อยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงแยกการปกครองแบ่งแยกตำบลขึ้นอีกตำบล แยกมาจากตำบลไพรนกยูง 4 หมู่บ้าน แยกมาจากตำบลหันคา 4 หมู่บ้าน มารวมกันเป็น 8 หมู่บ้าน แยกเป็นตำบลเด่นใหญ่ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2529

ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ทิศใต้ติดต่อกับเทศบาลตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันออกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันตกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ มีเนื้อที่โดยประมาณ 42,144 ไร่ หรือ ประมาณ 57.73 ตารางกิโลเมตร


ลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับเนินสูง และเนินเตี้ย และมีภูเขาบางส่วน มีคลองชลประทานจากมะขามเฒ่า-อู่ทอง ไหลผ่านพื้นที่การเกษตรบางส่วนใช้เพื่อการเกษตร และการบริโภค-อุปโภค


ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดชัยนาทอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจำฤดู ทำให้สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้ 3 ฤดู คือ

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคเหนือเป็นลำดับ ในระยะนี้ทำให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เดือนกันยายน เป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้ง จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากจังหวัดชัยนาทอยู่ในภาคกลาง อิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีอากาศหนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดังกล่าวโดยเริ่มมีอากาศหนาวเย็นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปซึ่งอากาศหนาวที่สุดจะอยู่ระหว่างเดือนธันวาคมและมกราคม
ฤดูร้อนเริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงว่างจากลมมรสุม ลมที่พัดปกคลุมจะเปลี่ยนเป็นลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ และจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน

ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ มี 1,404 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 5,304 คน แยกเป็น ชาย 2,568 คน หญิง 2,736 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 91.87 คน/ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านพื้นที่ ตร.กม. ชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือนอัตราส่วนประชากรต่อพื้นที่
1บ้านเด่นใหญ่ 6.848 257 273 530 145 77
2บ้านดอนกะพี้ 1.8176 470 490 960 201 530
3บ้านหนองแจง 10.2624 302 411 713 209 69
4บ้านดอนดินแดง 4.5024 157 167 324 89 72
5บ้านบุทางรถ 9.9296 228 235 463 137 46
6บ้านหนองอ้ายกาง 3.288 108 133 241 69 73
7บ้านสระแก้ว 7.6226 229 233 462 127 60
8บ้านหนองมะเกลือ 3.9888 150 158 308 84 77
9บ้านดอนบ่อ 3.3936 159 155 314 71 92
10บ้านดงมะเขือ 9.2304 184 172 356 102 38
11บ้านหนองแก 4.1392 130 136 266 78 64
12บ้านดอนอุโลก 3.428 194 173 367 92 88
รวม67.4304 2,568 2,736 5,304 1,404 78
เปลี่ยนภาษา