เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม

ปัจจุบันมีการใช้คมนาคม ทางบกบางส่วน ยังเป็นถนนขนาดเล็ก เข้าหมู่บ้านและทางบกมีถนนภายในหมู่บ้านเพื่อใช้ในการสัญจร ส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรัง


โทรศัพท์

มีจำนวนครัวเรือนที่ไม่มีโทรศัพท์บ้านลดลงจาก เหตุผลอันเนื่องมาจากประชาชนหันมาใช้บริการของโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้นและเป็นการสะดวกสบาย ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว ทำให้หลายครัวเรือนอาจยกเลิกการบริการใช้โทรศัพท์บ้าน แล้วหันมาใช้โทรศัพท์สาธารณะ และโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้น


ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ มีที่ทำการไปรษณีย์ (ปณ.) ตำบล 1 แห่ง รวม 1 ที่ทำการ คือ ที่ทำการไปรษณีย์ ม 1.บ้านเด่นใหญ่ อ.หันคา รหัสไปรษณีย์ 17130

-การสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ สื่อทีวี อินเตอร์เน็ต
-การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับอำเภอ และจังหวัดชัยนาท สามารถขนส่งได้สะดวกสบาย0.01s. 0.75MB