นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 43,733 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

ปัจจุบันมีการใช้คมนาคม ทางบกบางส่วน ยังเป็นถนนขนาดเล็ก เข้าหมู่บ้านและทางบกมีถนนภายในหมู่บ้านเพื่อใช้ในการสัญจร ส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรัง


โทรศัพท์

มีจำนวนครัวเรือนที่ไม่มีโทรศัพท์บ้านลดลงจาก เหตุผลอันเนื่องมาจากประชาชนหันมาใช้บริการของโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้นและเป็นการสะดวกสบาย ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว ทำให้หลายครัวเรือนอาจยกเลิกการบริการใช้โทรศัพท์บ้าน แล้วหันมาใช้โทรศัพท์สาธารณะ และโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้น


ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ มีที่ทำการไปรษณีย์ (ปณ.) ตำบล 1 แห่ง รวม 1 ที่ทำการ คือ ที่ทำการไปรษณีย์ ม 1.บ้านเด่นใหญ่ อ.หันคา รหัสไปรษณีย์ 17130

-การสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ สื่อทีวี อินเตอร์เน็ต
-การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับอำเภอ และจังหวัดชัยนาท สามารถขนส่งได้สะดวกสบาย


ไฟฟ้า

สถานีจ่ายไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอหันคา ตั้งอยู่ อ.หันคา จังหวัดชัยนาท จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตำบลเด่นใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่งบางส่วนยังไม่มีเนื่องจากแยกปลูกใหม่ประปา

การประปาส่วนภูมิภาคบริการหันคา ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต.หันคา อ.หันคา ซึ่งจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค และเป็นประชาหมู่บ้านอีกส่วนหนึ่ง

แหล่งน้ำผลิตน้ำประปา

ชื่อหมู่บ้านประปาส่วนภูมิภาคประปาผิวดินขนาด 30 ลบม.ประปาผิวดินขนาด20 ลบม.ประปาบาดาลประปา(มาตราฐานข.)รวมครัวเรือนผู้ใช้น้ำ
หมู่ที่ 1 บ้านเด่นใหญ่ - 1 - - -1
หมู่ที่ 2 บ้านดอนกะพี้1 -- 1
หมู่ที่ 3 บ้านหนองแจง- 1 - - -1
หมู่ที่ 4 บ้านดอนดินแดง--1(ถังปูน) 1(เหล็ก12 ลบม)13
หมู่ที่ 5 บ้านบุทางรถ- - 1(ถังปูน) - 2 3
หมู่ที่ 6 บ้านหนองอ้ายกาง- 1 1(ถังเหล็ก)- 1 3
หมู่ที่ 7 บ้านสระแก้ว- - 1(เหล็ก20 ลบม.)1 2
หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะเกลือ - - 1(ถังเหล็ก) -1 2
หมู่ที่ 9 บ้านดอนบ่อ1 - - 3(ถังปูน30 ลบม.) - 3
หมู่ที่ 10 บ้านดงมะเขือ- - - 1(เหล็ก30 ลบม.) 1 2
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแก1(ถังปูน)-12
หมู่ที่ 12 บ้านดอนอุโลก- ---1 1
รวม2356925

มีจำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 1,300 ครัวเรือ มีสัดส่วนการให้บริการถึง 95% จ่ายน้ำดีพอสมควร ครอบคลุมพื้นที่

เปลี่ยนภาษา