นายประเสริฐ กรองสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
0871963301

ออนไลน์ 35 คน

เยี่ยมชม 43,730 คน

สภาพสังคม

การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง ได้แก่
- โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หมู่ที่ 2
- โรงเรียนบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 7
- โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ หมู่ที่ 1
- โรงเรียนบ้านหนองแจง หมู่ที่ 3
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
- ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 12 แห่ง
- หอกระจายข่าว 6 แห่ง

การสาธารณสุข

1) สถานีอนามัยเด่นใหญ่ จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 12 แห่ง
2) บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลในเขตพื้นที่
- เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข จำนวน - คน
- นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 คน
- พยาบาลวิชาชีพ จำนวน - คน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 คน
- อสม. 60 คน
3) ผู้เข้ารับการบริการในสถานีอนามัย ประมาณ 1,000 คนต่อปี
4) สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข
- ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และศูนย์บริการ
เปลี่ยนภาษา